HÖGANÄSPOLITIKEN
några fakta inför 2011 - 14


Under mandatperioderna 2002-2006-2020 har vi, som bor i Höganäs kommun med jämna mellanrum fått oss inpräntat, att kommunen oundgängligen måste växa. Detta tillväxtmål kan enligt Peter Kovacs "& Co" endast uppnås genom, att vi accepterar och fogar oss i deras exploateringsprojekt på bygg- och anläggningssidan i tätorten och på landet. Vi som exempelvis menar att höghusbebyggelse inte passar in i höganäsmiljön, har fått reda på att vi är konservativa bakåtsträvare och att vi inte förstår oss på det "moderna". Att många här vistats i både hög och skyskrapor under längre tid (vissa även bott i sådana), innan Peter Kovacs och hans höghusvänner ens var födda, intresserar naturligtvis inte dem. Av figuren framgår att det som åstadkommits i kommunen på byggsidan inte är de historiska märkvärdigheter, som en del vill göra dem till; svängningar är naturliga, det byggdes betydligt fler villor i början av 80-talet och den samlade produktionen var vid 90-talets början större än idag .


Nå, nu har man ganska länge och ostört fått härja med sitt invånarantals- & byggevangelium och då är det väl inte mer än rätt, att väljarna också får en idé om hur Höganäs har utvecklat sig under ett antal år.Det som presenteras här, är hämtat från SCB's databaser. Analyserna sträcker sig tom 2009 för att säkerställa relevant jämförelse mellan hela femårsperioder. Den principiella bilden ändrar sig inte om man tar med det som finns tillgängligt för 2010. Av stapeldiagrammen i figuren framgår att folkmängden visserligen ökade med drygt 1300 personer från -04 till -09. Bakom denna skenbart positiva förändring finns ett tydligt mönster, där de "högproduktiva" åldersklasserna 21 - 40 år (kan arbeta hårt, är friska och föder barn - gula staplar) sviker eller känner sig svikna. I diagramet här till höger visas hur hela ökningen fördelar sig på olika åldersklasser. Skolungdomarna väljer, som unga vuxna, i stor utsträckning att lämna kommunen. I det stora diagrammet ser vi dessutom att antalet individer i gruppen 0 - 20 svänger ganska mycket. Det är därför rimligt att räkna bort denna grupp när vi resonerar stabil nettoökning, eftersom Höganäs inte förmår att få dem att stanna i tillräcklig omfattning. Att ökningen av antalet pensionärer inte utgör den produktiva "framtidsdelen" av befolkningen säger sig självt. Av den skenbart ståtliga ökningen av antalet invånare med 1345 individer återstår således 479 stycken i gruppen 21 - 65 år och av dessa är 93% 41 år eller äldre. Slutsats: Det finns inget, som stöder påståenden om att Höganäs fått en ny och mer "ungdomlig" befolkningsprofil genom Peter Kovas fögderi .


Av det stora diagrammet kan man även utläsa att de stora 40-talskullarna (grå staplar) nu med "stormsteg" (dvs ur planeringssynpunkt) närmar sig den del av livet, som slutar med att det upphör. Denna sista vägsträcka i livet blir allt längre (dvs att den förväntade återstående livslängden ökar), vilket oundgängligen medför behov av resursförstärkning och intelligent organisation och KONTROLL inom vård och omsorg. För mig hade det varit betydligt mer övertygande om Peter Kovacs tillsammans med sin moderatledning, istället för detta eviga bygg- och projektpladder, presenterat bärkraftiga tankar och idéer om dessa avgörande "framtidsfrågor". Avgörande i så måtto som, att om vi lämnar dessa frågor och problem därhän, med förhoppningen att de löser sig själva, så bör vi också öppet erkänna, att vi övergivit tanken på ett på medmänsklig värdegrund organiserat samhälle där alla också kan närma sig livets slut under värdiga och om möjligt givande former. Det enda vi på senare tid sett av i första hand moderat aktivitet på vård- och omsorgsområdet är, att man plötsligt slog till bromsarna och drev igenom uppsägning av avtalen med vissa vårdföretag. Troligen var detta ett resultat av "alarmsignaler" från den hemliga opinionsundersökning, som man låtit genomföra. Det går heller inte dra annan slutsats än att moderaterna i praktiken även hemlighåller, hur man tänker sig detta område under nästa mandatperiod - en mycket illavarslande taktik.

Den som är ung i ålder 21 - 40 år, tvingas, som redan framgått, i stor omfattning inse att han eller hon har små eller inga chanser att hitta bra jobb (kvalificerade jobb med specialiserat kunskapsinnehåll) i Höganäs. Turism och till konsument riktad handel är typiska exempel på områden med ringa kunskapsinnehåll för flertalet anställda - därför även lågt löneläge. Dessa branscher är på sikt inte särskilt välståndsskapande (se nedan). Naturligtvis har de unga inte heller något intresse av vansinniga lägenhetsprojekt i anskrämliga höghus - som kommunen i strid med gällande lag ger gratisreklam (eller dold reklam) på sin hemsida. För de yngre är det naturligtvis välutformade bostäder av god kvalité i prismässigt sansade områden som gäller.

Låt oss även undersöka huruvid dessa självutnämnda kommun"mavericks" verkligen lyckats avvika från trenden i stort och eller i förhållande till sina föregångare. Diagrammen, som visar utvecklingen av totalt skatteuttag och av antalet invånare i ett antal kommuner visar med all önskvärd tydlighet, att Höganäs ligger väl inne i trendklungorna. Höganäs utveckling är således INTE självständig utan tvärtom i många hänseenden en direkt konsekvens av att kommunen råkar ligga i en tillväxtregion.     


Som invånare i denna kommun måste vi naturligtvis fråga oss, varför allt prat om särskilt stort framåtskridande under den nuvarande kommunledningens mandatperioder egentligen inte avsatt några realt skönjbara avtryck. Det närmast till hands liggande och väl också mest sanna svaret är att det aldrig varit vare sig meningen eller hört till ledningens verkliga avsikt/intresse. De målande framställningarna av en ny tid och hittills oöverträffad framgång har snarast fungerat som hävstång i den process, som haft och har till syfte att gagna en liten grupp av särintressen. Särintressen som har en omättlig hunger när det gäller att här och nu exploatera omistliga värden för de egna syftena - utan egentlig hänsyn till vare sig Höganäs kommuns historia eller dess framtid.

Med avseende på skattekraft (100 = riksgenomsnittet) har kommunens innevånare sedan länge (således långt före Kovacs "& Co.") legat på ett högt genomsnittstal. Höganäs kommun har på 10 år inte öveträffat sig själv. Två kommuner med kända problem har tappat, medan två andra har ökat.


Detta skulle på sikt komma att ändra sig - drastiskt - om turism och minuthandel blev mycket dominerande. Dessa branscher erbjuder arbete med lågt kunskapsinnehåll för den genomsnittligt anställde. Något som i sin tur i princip innebär att investeraren MÅSTE konkurrera på pris och därmed trycka ner löneläget.
Turism och handel har naturligtvis en roll att spela, men projekten (Outletområdet m.m.) innebär inte den "undergörande" lösning på framtida sysselsättningsproblem, som bl.a. vissa höganäspolitiker vill få oss att tro. Politiken i Höganäs borde arbeta hårdare (mer målorienterat) för att locka hit både varu- och tjänsteproducerande företag, som har produktprogram med högt kunskapsinnehåll.

En omständighet, som på sikt kan visa sig problematisk, är det faktum, att när de stora efterkrigskullarna hamnar på hem och/eller avlider, kan många bostäder komma att frigöras. Ett alltmänt prisfall kan dån inte uteslutas. Detta skulle i sin tur kunna bli bekymmersamt för en bred grupp av husägare. Bostadsmarknaden i Höganäs är, även bortsett från kända externa hot i form av fullt möjlig USA-genererad fastighetskris inom 10 år, således på sikt inte så oryggligt stabil, som en del av de styrande försöker ge sken av.
En del av det som frigörs kan bli till objekt för gruppen 21-40, under förutsättning av ökat antal ekonomiskt bärkraftiga arbetstillfällen. En sådan utveckling kräver en typ av aktiv planering, som inte existerar idag. Men, än en gång, detta kan inte ersätta det parallella behovet av prisrimliga hyresrätter i förnuftiga familjeområden.

En sak är nu fullständigt klar: En stabil och positiv utveckling i och av Höganäs kommun har inte varit och är inte framgent beroende av att stolliga detaljplaner och byggprojekt genomtrumfas i tätorten eller på andra platser.

Man bör nog inte glömma bort herr Kovacs HD-uttalande den 21/4 2010, när bläcket i den nya uppluckrade strandskyddslagen knappt hunnit torka: "Det är ju ändå vi själv här i kommunen som sköter strandskyddet och beviljar dispenser. Så i princip har det ingen betydelse………" dvs. att Länsstyrelsens miljöenhet ställt sig tveksam till ändring av ett strandskydd i tätorten. Samma dag i samma tidning med fortsättning i efterkommande nummer har han sammanfattningsvis givit klart uttryck för, att han i stort sett anser överklaganden (av hans och hans kamraters stolta projekt) vara ett oskick, som bör stävjas.
Allt detta visar enbart hur djupt okunning herr Kovacs är. Han förstår uppenbarligen inte, att "lagstiftaren" fullt avsiktligt har byggt in en tröghet i ärendena. Detta för att säkerställa en allsidig belysning och tillräcklig "eftertanke" innan sista ordet sägs i ett ärende.
Ett medelstort byggprojekt tar storleksordningen 1 - 3 år att planera, 1 - 2 år att bygga varefter byggnaden normalt står på plats i 50 - 100 år. Det är i detta perspektiv, som man skall se överklagandetiderna, som då inte förfaller orimligt långa.

Personligen menar jag, att det är dags för höganäspolitiken att i betydligt högre grad än hittills beakta demokratins väsen. De ledande politikerna måste således visa prov på väsentligt mer av respekt för det faktum, att en röst på ett parti inte innebär att väljaren instämmer i allt som står i partiprogrammet och att väljaren i än mindre grad givit sitt obetingade förhandsgodkännande av allt, som partiet kommer att företa sig under mandatperioden.
Vad det hela till slut handlar om, är att det måste finnas en genuin demokratisk vilja i kombination med tillräcklig fingertoppskänsla, när man hanterar viktiga frågor. Det går helt enkelt inte an, att moderatledningen i praktiken ständigt gör sig till talesman för (styrs av) särintressen inom bygg- och fastighetsbranschen.

Sven Hulthén

Länka gärna till denna sida från din/er egen sida/plats.

© Copyright Sven A. Hulthén,
Alla rättigheter förbehålls författaren oavsett form och medium. /
All rights reserved in favour of the author irrespective of form and media.Denna sida får i oförändrat skick, och enbart detta, speglas på annan sajt. Meddelande
om spegling skall på förhand sändas till spegling@hoganas.person.se, som genererar
en automatisk bekräftelse. Uppge sajtens Internet-adress.

Tillstånd att enbart använda diagrammen kan fås via: bilder@hoganas.person.se.
Beskriv syftet kort, tydligt/begripligt och ange vem du är med fullständigt namn, gatuadress och
telefonnummer.
Märk: Tiden tillåter tyvärr inget utbyte av åsikter eller moderation från författarens sida.